Algemene voorwaarden

Blindfold Travel

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden
 

Waar in deze algemene voorwaarden over gesproken wordt of verwezen wordt is het volgende van toepassing:

 1. De reisorganisator: Blindfold Travel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Surprise Travel onder nummer: 68968426.

 2. De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door Blindfold Travel aangeboden reizen.

 3. Medereiziger(s): de natuurlijke persoon of personen die gezamenlijk met- en namens wie de reiziger gebruik wenst te maken van de door Blindfold Travel aangeboden reizen.

 4. De reisovereenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich naar de tegenpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als “hem, zijn of hij” wordt genoemd, wordt eveneens “haar of zij” bedoeld.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met de reiziger en alle betrokken medereizigers

 2. Deze algemene voorwaarden, mits dit expliciet in de aanbieding wordt vermeld, kunnen ook van toepassing zijn op andere reisdiensten zoals accommodatie, autoverhuur, pendelreizen per bus en activiteiten op locatie.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst
 

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger zo snel mogelijk een bevestiging en/of factuur.

 2. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na het tot stand komen van de reisovereenkomst dit kosteloos te herroepen zonder opgave van redenen, tenzij het recht tot herroeping van de reisovereenkomst wordt uitgesloten door het vermelden van de term “definitieve boeking” in de aanbieding. Wat is de aanbieding? De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.

 3. De reiziger die namens medereizigers een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 4. De publicatie waarin de overeengekomen reis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en of kleine wijzigingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. Wat is de publicatie?

 5. Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de reisorganisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.

 6. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd. De reiziger kan een wijziging door de reisorganisator slechts afwijzen wanneer dit voor hem meer dan een gering nadeel is.

 7. Indien er een wijziging is van de reisovereenkomst op een wezenlijk punt zal de reisorganisator de reiziger, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod aanbieden.

 8. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, dat wil zeggen zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.

 9. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator

B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger

C.Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 1. De overeenkomst en de algemene reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de reisorganisator en de reiziger.

 2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 3. Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle rechtspersonen, waarvan de reisorganisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van zijn onderneming. Houdt dit in dat ik mijn algemene voorwaarden moet voorleggen aan vliegmaatschappijen, accommodaties en activiteitorganisatoren?

 4. Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze algemene reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.

 5. Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, dan wordt met deze betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de reisorganisator niet.

 

Artikel 3: Informatie en verplichtingen van de reisorganisator

 1. De reisorganisator geeft vooraf aan het sluiten van de reisovereenkomst aan wanneer de volledige reissom uiterlijk betaald moet worden.

 2. Als voorwaarde van het sluiten van de reisovereenkomst mag de reisorganisator de reiziger verplichten een reisverzekering af te sluiten voor de reiziger en alle betrokken medereizigers, en mag daar tevens een bewijs van verlangen.

 3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

 4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.

 5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken.?? De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

 6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende vliegmaatschappij pas bekend gemaakt op het moment dat de reiziger ervoor kiest om te achterhalen wat de bestemming is in de door Blindfold Travel verstrekte “classified envelop” met hierin de reisdocumentatie.

 7. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd.

Artikel 4: Informatie en verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger verstrekt voor het sluiten van de reisovereenkomst alle benodigde informatie omtrent hemzelf en alle betrokken medereizigers die nodig zijn voor het sluiten en/of de uitvoering van de reisovereenkomst. Hiertoe behoord minimaal de telefoonnummers en e-mailadressen van de betrokken reiziger en medereizigers. Wanneer de reiziger verkeerde informatie verstrekt en dit tot extra kosten leidt, dan mag de reisorganisator deze kosten in rekening worden gebracht.

 2. De reiziger communiceert over zichzelf en betrokken medereizigers de bijzonderheden omtrent lichamelijke en geestelijke toestand die van invloed kunnen zijn voor het correct uitvoeren van de reisovereenkomst door de reisorganisator.

 3. In het geval de reiziger tekortschiet in zijn informatieplicht kan de reisorganisator ervoor kiezen om de deelname of verdere deelname van de reiziger en medereizigers te ontzeggen. Hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de reiziger.

 4. De reiziger dient zorg te dragen voor geldige reisdocumenten zoals die door de reisorganisator vereist worden, zoals een paspoort en/of identiteitskaart. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.

 5. De reiziger mag om zowel medische als andere omstandigheden een aanpassing op de reisovereenkomst aanvragen. De reisorganisator is niet verplicht om daar gehoor aan te geven, maar wanneer de reisorganisator toch tot wijziging overgaat zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger.

Artikel 5: Herroeping door de reisorganisator

 1. De reisorganisator is gerechtigd een reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor een reis niet behaald is. Termijn nodig?

 2. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en mag herroepen worden, zelfs na aanvaarding van de reisovereenkomst door de reiziger. De reisorganisatie mag de reisovereenkomst herroepen om fouten in de reissom of andere fouten. Deze herroeping dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur en met opgaaf van reden(en) gedaan worden. Van het moment van herroeping heeft die recht op prompte restitutie van de eventueel betaalde reissom.

Artikel 6: De reissom

 1. De in de reisovereenkomst gestelde prijs is vast en geldt alleen voor diensten die in de reisovereenkomst vermeld staan. Overige lokale kosten zijn voor rekening van de reiziger.

 2. De reisorganisator mag tot 20 dagen voor aanvang van de reis een verhoging of verlaging van de reissom berekenen in verband met:

  1.  wijziging van vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) en/of

  2. belastingen en heffingen,

  3. de in de reissom opgenomen kosten voor entree, huur materialen en activiteiten, die niet door reisorganisator kunnen worden beïnvloedt.

 3. De reiziger mag de verhoging in lid 2 afwijzen.

 4. De reisorganisator zal vanaf de datum dat de reissom betaald moet zijn en ook daadwerkelijk betaald is, de reissom niet meer verhogen. Met uitzondering wat vermeld staat in lid 2.

 5. Als er sprake is van een afwijzing o.b.v. art 2 lid 8 en/of art 6 lid 2, kan de reisorganisator de overeenkomst opzeggen. Wanneer de reiziger een wijziging terecht heeft afgewezen omdat dit een voor hem meer dan geringe betekenis is, mag hij de overeenkomst opzeggen. In deze gevallen heeft de reiziger recht op teruggave van de reissom of een evenredig deel daarvan afhankelijk van of de reis al ten dele is genoten.

Artikel 7: Rechten van de reiziger

 1. Indeplaatsstelling:

  1. De reiziger kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst met de reisorganisator.

  2. De overdrager dient tijdig, maar uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek, de reisorganisator van deze overdracht op de hoogte te brengen.

  3. De aanmelder, de overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis, wijzigingskosten en de kosten van de overdracht.

  4. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

 

 1. Reisbescheiden

  1. De reisorganisator geeft in de bevestiging van de reisovereenkomst aan op welke wijze en op welk tijdstip de reiziger de reisbescheiden krijgt.

  2. Indien de reiziger de reisbescheiden niet heeft ontvangen op het tijdstip wat de reisorganisator heeft gecommuniceerd in de bevestiging van de reisovereenkomst, en uiterlijk 2 dagen voor vertrek, zal de reiziger de reisorganisator hierover op de hoogte stellen.  

Artikel 8: Hulp en bijstand

 1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.

 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

 4. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid reisorganisator

 1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.(niet cool)

 2. Wanneer de reisorganisatie aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding te allen tijde maximaal eenmaal de reissom.

 3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

 4. De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering, zoals een reisen/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit

Artikel 10: Aansprakelijkheid reiziger

 1. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator, zijn personeel of zijn vertegenwoordigers door fout van de reiziger oplopen, alsook wanneer hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

 2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 1. De reiziger heeft het recht om de reisovereenkomst op te zeggen. Wanneer dit het geval is, dan zal de reiziger alle schade die de reisorganisator ten gevolge hiervan lijdt vergoeden. Deze bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

 2. De schade kan berekend worden op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging. De reisorganisator dient deze percentages van tevoren kenbaar te maken, voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst.

 3. Deze bovengenoemde annuleringskosten zal de reiziger moeten voldoen, tenzij de reiziger aannemelijk kan aantonen dat de geleide schade lager is dan door de reisorganisator aangegeven. In dat geval zal de lagere schade worden berekend door de reisorganisator. Onder schade wordt verstaan geleden schade en gederfde winst.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Als tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

 2. Als de reiziger tijdens een reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de reiziger. In dit geval is de reisorganisator niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom van de overeenkomst.

Artikel 13: Klachten

Tijdens de reis:

 1. klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige (schriftelijke) manier te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient hij zich – in deze volgorde – te wenden tot:

  1. de betrokken dienstverlener;

  2. vertegenwoordiger van de reisorganisator of als deze niet aanwezig is;

  3. rechtstreeks tot de reisorganisator.

 2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze zo snel mogelijk en zonder enige toerekenbare vertraging, gemeld worden aan de reisorganisator.

 3. Wanneer de klacht ter plekke niet wordt opgelost, moet de reisorganisator de reiziger de mogelijkheid bieden om de klacht te laten registreren.

 4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

 5. In het geval dat de reiziger zich niet heeft gehouden aan deze meldingsplicht, en zodoende de reisorganisator niet de kans heeft gekregen om de tekortkoming op te heven, kan het recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na afloop van de reis:

 1. Indien een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost of wanneer de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht kon formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs schriftelijk een klacht indienen.

 2. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.

 3. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen de reisorganisator en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Blindfold Travel KvK nr. 68968426
BTW nr. NL001568117B35

The Netherlands - Bataviastraat 61 - 9715 KL  - Groningen